Bảng Giá Dịch Vụ Kỹ Thuật

Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh và loại giường bệnh của Bệnh viện. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
Dưới đây là bảng giá dịch vụ khám bệnh và loại giường bệnh của Bệnh viện, quý bệnh nhân có thể tham khảo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế)

STT Nội Dung Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (Đơn vị: đồng)
1 Bệnh viện hạng II 34.500
2 Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II 256.300
3 Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II  223.800
4 Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II  199.200
5 Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II  170.800
6 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II  160.000

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện được SYT phê duyệt

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ Đơn giá